STATUT

STATUTO

1. ČLEN – NAZIV, SEDEŽ, TRAJANJE

Ime združenja je Zveza slovenske katoliške prosvete – Unione culturale cattolica slovena ( v nadaljevanju Zveza).

Sedež ima v Gorici, Drevored 20. septembra, 85.
Upravni odbor lahko sklepa o ustanovitvi in ukinitvi podružnic.

Prenos sedeža v mejah iste občine ni statutarna sprememba; o tem lahko sklepa upravni odbor. Trajanje je neomejeno.

ART. 1 – DENOMIMAZIONE, SEDE LEGALE, VALIDITÀ

L’Unione è denominata Zveza slovenske katoliške prosvete – Unione culturale cattolica slovena, in seguito verrà chiamata Unione.

La sede legale è a Gorizia, in Viale xx settembre 85.
Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Il trasferimento della sede nell’ambito dello stesso Comune non costituisce variazione dello statuto e puo’ essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

Ha durata illimitata.

2. ČLEN – OPREDELITEV

Zveza združuje in koordinira včlanjena društva slovenskega prebivalstva v Goriški pokrajini in v deželi Furlaniji Julijski Krajini. Temelji na vrednotah demokracije, ideološkega pluralizma in krščanstva ter svojo dejavnost namenja zaščiti, razvoju in uveljavljanju slovenskega jezika, kulture in identitete slovenske manjšine v Furlaniji-Julijski krajini in na celotnem državnem ozemlju.

ART. 2 – DEFINIZIONE

L’Unione, che raggruppa e coordina i circoli associati, è espressione della comunità di lingua slovena della provincia di Gorizia, e, più in generale, della regione Friuli-Venezia Giulia. Si ispira ai valori della democrazia, del pluralismo ideologico e del cristianesimo e impronta la propria attività alla tutela, sviluppo ed alla valorizzazione della lingua slovena, cultura ed identità della minoranza slovena nel Friuli- Venezia Giulia e su tutto il territorio nazionale.

3. ČLEN – STATUT

Delovanje Zveze je urejeno s tem statutom, ki nadomešča prejšnjega.

Statut obvezuje člane, da ga spoštujejo. Na njem temelji delovanje včlanjenih društev.

ART. 3 – STATUTO

L’attività dell’ Unione è regolata dal presente Statuto, che sostituisce il precedente.

Lo Statuto vincola gli associati alla sua osservanza e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Unione stessa.

4. ČLEN – NAMENI

V Zvezi se člani zbirajo prostovoljno. Predstavlja središče društvenega življenja na temeljih sodelovanja in solidarnosti.

Zveza je nepridobitniškega značaja. Njen cilj so družbeno koristne dejavnosti na kulturnem, rekreacijskem, športno/rekreacijskem, vzgojnem, informativnem, znanstvenem, raziskovalnem in družbenem področju z izključnim namenom, da zadosti skupnim interesom in interesom posameznika.

Namen Zveze je ponudba storitev za članice, organizacije in društva, ki imajo skupne cilje .

Zveza namerava usklajevati dejavnosti svojih članic in tistih, ki so vpisane v Svet slovenskih organizacij, za uresničitev sledečih dejavnosti:

 1. a)  izobraževalna in vzgojna dejavnost: izvedba tečajev za usposabljanje in izpopolnjevanje;

 2. b)  publicistična dejavnost: priprava publikacij in revij, biltenov, objava poročil simpozijev, seminarjev, študij in raziskav;

 3. c)  raziskovalna dejavnost: zbiranje, vzorčenje, obdelava in katalogizacija podatkov;

 4. d)  načrtovalna dejavnost: oblikovanje novih storitev in dejavnosti na glasbenem, umetnostnem, jezikovnem, kulturnem, znanstvenem, upravnem, pravnem, računovodskem, davčnem, področju;

 5. e)  storitve: Zveza lahko načrtuje in usklajuje storitve na glasbenem, umetnostnem, jezikovnem, kulturnem, rekreacijskem, znanstvenem, upravnem, pravnem, računovodstvenem, in davčnem področju, tudi preko svojih članic;

 6. f)  svetovalna dejavnost: svetovanje in pomoč članicam in pobratenim ustanovam na upravnem, računovodskem, pravnem, davčnem, glasbenem in zborovskem področju;

 7. g)  predstavniška dejavnost: Zveza zastopa interese članic na raznih ravneh ob upoštevanju suverenosti posameznih društev.

 8. Poleg tega namerava Zveza:

  1. a)  ohranjati in razvijati slovensko kulturno dediščino, še posebno v Goriški in Videmski pokrajini ter v deželi Furlaniji- Julijski krajini nasploh;

  2. b)  spodbujati samostojno ustvarjalnost in zmožnost produkcije ter širjenja kulturnih dejavnosti slovenske manjšine v Italiji;

  3. c)  vzpostavljati stike s sorodnimi organizacijami Slovencev v zamejstvu, Sloveniji in po svetu v smislu krepitve enotnega slovenskega kulturnega prostora;

   1. )  spodbujati kulturne, vzgojne, glasbene, znanstvene, raziskovalne, informativne, družbene, športno rekreativne in društveno rekreativne dejavnosti tudi z mednarodnimi izmenjavami;

   2. e)  posvečati posebno pozornost izdajanju publikacij in avdiovizualnih pripomočkov, namenjenih predvsem članom;

   3. f)  spodbujati ustanovitev novih društev in podpirati članice;

   4. g)  izvajati zborovsko, glasbeno, orkestrsko in gledališko dejavnost;

   5. h)  prirejati zborovske, glasbene, orkestralne in gledališke tečaje;

   6. i)  vzpostavljati stike z drugimi sorodnimi organizacijami in društvi, ne le slovenskimi, za vzpodbujanje medsebojnih kulturnih in drugih izmenjav;

   7. j)  vzpostavljati odnose in podpisovati konvencije z javnimi in zasebnimi ustanovami ter posamezniki za uresničitev kulturnih prireditev v skladu s cilji statuta; sodelovati pri evropskih in drugih projektih;

   8. k)  opremiti in upravljati društvene okrepčevalnice in druge prostore, povezane z lastnimi sedeži, tudi za kulturne in rekreacijske prireditve;

   l) občasno izvajati javno zbiranje sredstev, tudi s ponudbo dobrin skromne vrednosti, med prireditvami, slovesnostmi, proslavami ali dejavnostmi za osveščanje javnosti;

   m) opravljati zgolj občasno tudi komercialno dejavnost za samovzdrževanje neprido- bitniške narave;

   n) podpiratiotroškoinmladinskodejavnost; o) podpirati radijsko in multimedijsko

   dejavnost.

ART. 4 – FINALITÀ E SCOPI

L’ Unione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, la cui attività è espressione di partecipazione e solidarietà.

L’Unione è un’associazione senza scopo di lucro ed ha come scopo lo svolgimento di attività di utilità sociale ed opera in campo culturale, ricreativo, sportivo/ricreativo, educativo, informativo, scientifico, della ricerca e del sociale per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e valorizzare la soggettività dei singoli individui.

L’associazione si propone come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano con gli scopi dell’associazione medesima.

In particolare l’Unione si prefigge di coordinare l’attività delle proprie associate e di quelle affiliate alla Confederazione delle organizzazioni slovene realizzando le seguenti attività:

a) attività educativa e di formazione, ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo : realizzazione di corsi di preparazione e corsi di perfezionamento;

b) attività editoriale, ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: realizzazione di pubblicazioni e di una rivista-bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari e di studi e ricerche;

c) attività di ricerca, ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: rilevazione, campionamento, raccolta, elaborazione e catalogazione dati;

d) attività di progettazione, ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: progettazione di nuovi servizi ed attività in ambito musicale, artistico, linguistico, culturale, scientifico, amministrativo, legale, contabile, fiscale;

e) attività di gestione di servizi, ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’associazione può progettare e coordinare i servizi in ambito musicale, artistico, linguistico, culturale, ricreativo, scientifico ed amministrativo, legale, contabile, fiscale, associativo e gli stessi possono essere erogati anche per tramite delle associate;

f) attività di consulenza, ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: consulenza ed assistenza alle associate e a quelle affiliate in ambito amministrativo, contabile, legale, fiscale e associativo;

g) attività di rappresentanza ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’associazione rappresenta gli interessi delle associate a vari livelli, fatta salva l’autonomia di ogni singola associata.

Inoltre, l’Unione si prefigge:

a) sviluppare e salvaguardare il patrimonio culturale sloveno in tutte le sue espressioni, in particolar modo nelle province di Gorizia e Udine e in generale nella regione Friuli-Venezia Giulia;

b) favorire le autonome creatività e potenzialità di produzione e diffusione delle attività culturali della minoranza slovena in Italia;

c) instaurare contatti con organizzazioni affini di Sloveni nelle aree di confine, in Slovenia e nel mondo con il fine di incrementare uno spazio culturale sloveno unitario;

d) promuovere iniziative culturali, educative, scientifiche, di ricerca, informative, sociali, sportivo-ricreative, musicali e ricreative anche attraverso scambi internazionali;

e) dedicare particolare cura all’editoria di raccolte di pubblicazioni e di materiale audiovisivo, rivolti prevalentemente ai soci;

f) promuovere nuove associazioni e sostenere quelle associate;

g) svolgere attività corale, musicale, orchestrale e teatrale;

h) organizzare seminari di canto corale, seminari per attività orchestrale e teatrale;

i) instaurare contatti con altre organizzazioni affini, slovene e non, con il fine di promuovere, con le stesse, scambi culturali e di altra natura;

j) instaurare rapporti e stipulare accordi con enti pubblici e privati e singoli individui al fine di realizzare manifestazioni, iniziative culturali e obiettivi i quali sono coerenti con le finalità statutarie. Partecipare ai progetti europei ed altri.

k) allestire e gestire bar e punti di ritrovo, collegati alle proprie sedi, ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni culturali e ricreative;

l) organizzare periodicamente raccolte pubbliche di fondi al fine di sensibilizzare il pubblico durante manifestazioni, celebrazioni, commemorazioni o iniziative, anche offrendo beni di modico valore;

m) effettuare meramente finalizzata

un’attività commerciale

marginale e sporadica all’autosostentamento e comunque senza fini di lucro.

 1. n)  Sostenere le attività dei bambini e quelle giovanili.

 2. o)  Sostenere le attività multimediali e radiofoniche.

5. ČLEN – SODELOVANJE IN PRISTOPI

Zveza lahko sodeluje z drugimi organizacijami in društvi zato, da se pospešijo in razvijejo dejavnosti v skladu s prej naštetimi cilji.

Zveza lahko pristopi k drugim organizacijam, zvezam in ustanovam ter sodeluje v njihovih upravnih odborih z namenom, da utrdi in razvija društveno in prostovoljno gibanje.

Zveza je članica Sveta Slovenskih organizacij.

ART. 5 – COLLABORAZIONI E ADESIONI

L’Unione può partecipare o dare la propria collaborazione ad altri enti o associazioni, al fine di promuovere e sviluppare iniziative che siano conformi alle finalità sopra precisate.

L’ Unione può aderire ad organizzazioni, associazioni, enti e partecipare ai relativi organismi direttivi al fine di consolidare e sviluppare il movimento associativo e quello del volontariato.

L’Unione è membro della Confederazione delle organizzazioni slovene.

6. ČLEN – ČLANI

Člani Zveze so lahko društva in ustanove, ki, sprejmejo društveni statut, soglašajo z njegovimi cilji in se obvežejo, da jih bodo uresničevali, ter nimajo interesov, ki bi nasprotovali namenom Zveze. O sprejemu novih članov sklepa upravni odbor Zveze na podlagi pisne prošnje.

Število članov je neomejeno.

Članstvo je časovno neomejeno in v nobenem primeru ne more biti začasno. Član ima pravico, da lahko kadarkoli odstopi.

ART. 6 – ASSOCIATI

Possono far parte dell’Unione in qualità di soci le associazioni culturali e gli enti, che accettino senza riserve lo Statuto, ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli e non abbiano interessi contrastanti con gli stessi. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Unione, previa presentazione di domanda scritta.

Il numero degli associati è illimitato.

L’adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo limitato, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

7. ČLEN – PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV

Člani imajo pravico sodelovati pri dejavnostih Zveze, koristiti vse storitve, ki jih Zveza ponuja, in predlagati pristojnim organom razne pobude. Polnoletni delegati imajo volilno pravico pri sprejetju in spreminjanju statuta in pravilnikov, pri izvolitvi društvenih organov, pri odobritvi letnega obračuna, proračuna in programov ter vseh drugih sklepov v pristojnosti občnega zbora.

Vsak polnoletni delegat ima pravico do enega glasu. Vsak polnoletni delegat je lahko izvoljen v organe Zveze.

Člani so dolžni:

a) spoštovati določila tega statuta in morebitnih notranjih pravilnikov ter sklepe organov Zveze;

b) poravnati vsakoletno članarino Zveze in prispevke, ki so neprenosljivi, se ne dajo na novo ovrednotiti in so nepovračljivi;

c) uresničevati cilje Zveze v skladu s smernicami občnega zbora in upravnega odbora;

d) nuditi prostovoljno in brezplačno sodelovanje;

e) utrjevati sodelovanje, enotnost in solidarnost med člani ter skrbeti za ugled Zveze.

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di partecipare alla vita dell’Unione, attraverso i propri delegati, utilizzandone i servizi offerti e proponendo ai competenti organi sociali varie iniziative. I delegati maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per l’elezione degli organi associativi e per l’approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo e dei programmi nonché per tutte le altre deliberazioni di competenza dell’Assemblea Generale.

Ciascun delegato maggiorenne ha diritto a un voto e può essere eletto alle cariche sociali.

Gli associati sono tenuti:

 

a) all’osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

b) al versamento annuale delle quote sociali e dei contributi associativi che non sono trasmissibili, rivalutabili e rimborsabili;

c) al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dall’Assemblea degli associati e dal Consiglio Direttivo;

d) a svolgere la propria attività in modo volontario e gratuito;

e) a consolidare fra i soci la collaborazione, l’unità e la solidarietà, salvaguardando la reputazione dell’Unione.

 

8. ČLEN – IZSTOP IN IZKLJUČITEV ČLANA

Član izgubi svoj status:

a) z izstopom ali z razpustom Zveze;
b) z izključitvijo, ki se lahko odredi zaradi nerednega plačevanja članarine, zaradi kršitve statuta, morebitnih notranjih pravilnikov in nespoštovanja sklepov organov Zveze ali zaradi neprimernega delovanja, ki kakorkoli moralno ali

materialno prizadene Zvezo.

O izključitvi sklepa upravni odbor z absolutno večino. O sklepih glede izključitve morajo biti zainteresirani člani pisno obveščeni. Izključeni člani imajo pravico do pritožbe nadzornemu odboru.

ART. 8 – RECESSO ED ESCLUSIONE

La decadenza da associato avviene per:

a) recesso o scioglimento;
b) espulsione che può avvenire in seguito a

mancato versamento regolare delle quote sociali o per mancata ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle delibere approvate dagli organi sociali, oppure per comportamenti che in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Unione.

Le esclusioni vengono decise dal Consiglio Direttivo. Le deliberazioni prese in materia di espulsione debbono essere comunicate agli associati destinatari mediante lettera. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento al Collegio dei Sindaci.

 
9. ČLEN – ORGANI

Organi Zveze so:

a) občni zbor;
b) upravni odbor; c) predsednik;
d) nadzorni odbor.

ART. 9 - ORGANI

Sono organi dell’Unione:

a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Sindaci.

10. ČLEN – OBČNI ZBOR

Občni zbor je najvišji organ Zveze. Lahko je redni ali izredni. Tako redni kot izredni občni zbor skliče predsednik upravnega odbora vsakič, ko sam ali upravni ali nadzorni odbor menijo, da je to potrebno ali ko to zahteva vsaj tretjina članov s pisno utemeljeno zahtevo in navedbo vsebine, ki naj se obravnava.

Redni občni zbor je treba sklicati vsaj enkrat letno.

Sklic občnega zbora se izvaja na najprimernejši način, ki omogoča, da so o njem obveščeni vsi člani: s pismom( navadnim ali elektronskim) ali z obvestilom na oglasni deski Zveze ali z objavo v krajevnih časopisih ali na spletni strani Zveze, vsaj osem dni pred napovedanim zasedanjem.

Obvestilo o sklicu mora vsebovati dnevni red, kraj, datum in uro prvega ter drugega sklica. Drugo sklicanje lahko poteka pol ure po prvem.

Redni občni zbor je sklepčen ob prvem sklicu, če sta prisotni 2/3 (dve tretjini) članov, ob drugem sklicu pa ne glede na število prisotnih članov; veljavno odloča o vseh točkah dnevnega reda z navadno večino prisotnih delegatov. Vsako članico lahko zastopa največ pet delegatov. Dovoljena so pooblastila. Vsak delegat ima en glas in največ eno pisno pooblastilo drugega delegata.

Glasuje se z dvigom roke ali kakor odloči občni zbor.

Pristojnosti rednega občnega zbora so:

 1. a)  izvolitev predsednika občnega zbora izmed prisotnih delegatov;

 2. b)  izvolitev predsednika, upravnega in nadzornega odbora po postopku, ki ga določi občni zbor. V upravni odbor sta na predlog članic izvoljena dva delegata za vsako članico;

 3. c)  odobritev letnega izvedenega in načrtovanega delovanja Zveze;

 4. d)  odobritev letnega obračuna in proračuna, ki mora biti izobešen na oglasni deski na sedežu;

  1. e)  sklepanje o vseh zadevah v zvezi z upravljanjem Zveze, ki jih ta statut pripisuje njegovim pristojnostim ali mu jih predlaga upravni odbor;

  2. f)  odobritev notranjih pravilnikov;

  3. g)  imenovanje častnih članov oziroma častnega predsednika izmed zaslužnih oseb; častni člani ne morejo zastopati Zveze, nimajo volilne pravice in ne smejo posegati v odločitve izvršnega in nadzornega odbora; imajo pa pravico do besede na občnem zboru in na sejah

   izvršnega odbora, če so vabljeni.

  Za sklic Izrednega občnega zbora veljajo ista pravila kot pri rednem občnem zboru.

  Pristojnosti izrednega občnega zbora so:

  a) izvolitev predsednika Izrednega občnega zbora izmed prisotnih delegatov;

  b) spremembe statuta; c) razpust Zveze.

  Izredni občni zbor je ob prvem sklicanju sklepčen, če sta prisotni vsaj 2/3 (dve tretjini) članov, ob drugem sklicu, ki lahko poteka pol ure po prvem, pa ob prisotnosti večine članov. Sklepi so veljavni, če večina prisotnih delegatov glasuje za posamezni sklep.

  O primeru razpusta Zveze določa 15. člen.

ART. 10 – L’ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea dei soci, organo supremo dell’Unione, può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente tutte le volte che egli stesso, od il Consiglio Direttivo od il Collegio dei Sindaci lo reputino necessario, o quando ne sia fatta richiesta motivata per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati.

L’Assemblea ordinaria va in ogni caso convocata almeno una volta all’anno.

La convocazione dell’Assemblea viene effettuata nel modo ritenuto più idoneo per portarla a conoscenza di tutti i soci: per mezzo posta convenzionale o elettronica, o tramite avviso affisso nei locali della sede sociale, o da pubblicarsi in un giornale locale o sul sito Internet dell’Unione, almeno otto giorni prima dell’adunanza.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. La seconda convocazione può aver luogo mezz’ora dopo la prima.

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di 2/3 (due terzi) delle associate. In seconda convocazione in presenza di un numero qualsiasi di associate presenti e delibera validamente su tutte le questioni poste all’ordine del giorno a maggioranza dei delegati presenti. Ogni associata può essere rappresentata da un massimo di cinque delegati. Sono consentite le deleghe. Ciascun delegato ha diritto ad un voto e ad una sola delega scritta di un altro delegato.

Il voto viene espresso per alzata di mano o nelle modalità previste dall’Assemblea Generale.

Sono di competenza dell’Assemblea ordinaria: a) l’elezione, tra i delegati, del Presidente dell’Assemblea;

l’elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci con le modalità stabilite dall’Assemblea stessa. Nel Consiglio Direttivo sono eletti due delegati per ogni associata su proposta della stessa;
l’approvazione dell’attività sociale annuale svolta e di quella in programma;
l’approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo annuale il quale deve essere esposto presso la sede sociale.
la deliberazione su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Unione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; l’approvazione dei regolamenti interni; la nomina, tra le persone meritorie, del Presidente Onorario e dei soci onorari. Il Presidente Onorario e i membri onorari non possono rappresentare l’Unione, non hanno diritto di voto e non possono intervenire nelle decisioni del Comitato Esecutivo e del Comitato di Vigilanza; hanno tuttavia il diritto di intervenire all’Assemblea Generale e nel corso delle riunioni del Comitato.

Per
dell’Assemblea Generale straordinaria valgono le regole previste per l’Assemblea ordinaria. Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria:

a) l’elezione tra i delegati presenti del Presidente dell’Assemblea Generale;

b) le modifiche statutarie;
c) lo scioglimento dell’Unione.

L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) delle associate, mentre in seconda convocazione, che può essere fissata mezz’ora dopo la prima, è valida in presenza della maggioranza delle associate. Le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti.

Lo scioglimento dell’Unione è regolato dall’Art. 15.

11. ČLEN – UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor sestavljata dva predstavnika za vsako članico. Predsednik je izvoljen na občnem zboru za dobo 3 (treh) let in največ za 3 (tri) zaporedne mandatne dobe. Nadomestitev izključenih odbornikov ali tistih, ki so odstopili, izvede upravni odbor s sprejetjem predloga članic, katerim izključeni pripadajo, ki ga lahko izvede v kateremkoli trenutku. V primeru, da odstopi večina odbornikov, lahko ostali odborniki vodijo le redno upravljanje. Občni zbor mora biti sklican v roku tridesetih (30) dni od odstopa.

Člani upravnega odbora izvolijo v svoji sredi podpredsednika, tajnika, blagajnika, gospodarja.

Upravni odbor skliče predsednik praviloma enkrat mesečno in vsakokrat, ko se pojavijo vprašanja, o katerih je potrebno odločati, ali pa na pisno zahtevo vsaj ene tretjine odbornikov.

Seje, ki jih vodi predsednik, so sklepčne, če so prisotni delegati večine članic. Sklepi so sprejeti z navadno večino prisotnih odbornikov.

Upravni odbor, ki je pristojen za upravljanje Zveze, ima nalogo:

 1. a)  odločati o vseh vprašanjih, ki niso v izključni pristojnosti občnega zbora;

 2. b)  izvajati sklepe občnega zbora;

 3. c)  upravljati imovino Zveze, sestavljati letne in večletne programe, obračune in

  proračune;

 4. d)  odločati o sprejetju in izključitvi članov;

 5. e)  sestavljati in odobriti morebitne

  notranje pravilnike;

 6. f)  določati znesek letne članarine;

 7. g)  uporabiti katerokoli sredstvo v skladu s

  statutom za uresničitev ciljev Zveze.

ART. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da due rappresentanti per ogni associata. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea ordinaria dei soci e dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto per un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi. L’elezione dei membri in sostituzione di eventuali dimissionari o espulsi viene effettuata dal Consiglio Direttivo tramite cooptazione su proposta delle affiliate alle quali gli esclusi appartengono in qualsiasi periodo dell’anno. Nel caso in cui più della metà dei consiglieri sia dimissionaria, i membri rimanenti restano in carica solo per l’ordinaria amministrazione. L’Assemblea dei soci deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalle dimissioni.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice- Presidente, il Segretario, il Cassiere, l’Economo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma una volta al mese e tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti.

Le sedute sono valide, quando vi intervengano i rappresentanti della maggioranza delle associate e delibera a maggioranza dei consiglieri presenti.

Il Consiglio Direttivo, che è investito dei poteri per la gestione dell’Unione, ha i seguenti compiti:

a) deliberare in merito a tutte le questioni non riservate all’Assemblea dei soci;

b) eseguire le deliberazioni dell’Assemblea; c) amministrare il patrimonio dell’Unione, redigere i programmi annuali e pluriennali nonché i rendiconti consuntivi

e preventivi;
d) deliberare sull’ammissione e

sull’esclusione dei membri;
e) stilare ed approvare eventuali

regolamenti interni;
f) determinare l’importo della quota

associativa annua;
g) avvalersi di ogni mezzo statutario diretto

al raggiungimento degli scopi sociali.

 
12. ČLEN – PREDSEDNIK

Predsednik je pravni zastopnik Zveze in jo predstavlja pred javnostjo in pred oblastmi. Ima društveni podpis. V primeru, da je predsednik odsoten ali zadržan, ga v vsem nadomešča podpredsednik.

Naloge predsednika so:

a) sklicati in voditi seje upravnega odbora; b) sklicati redni in izredni občni zbor;
c) izvajati sklepe upravnega odbora.

ART. 12 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Unione di fronte a terzi ed in giudizio. Ha la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.

Sono compiti del Presidente:

a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;

b) convocare l’Assemblea ordinaria e straordinaria ;

c) eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

 
13. ČLEN – NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih občni zbor izvoli izmed delegatov za dobo 3 (treh) let in so lahko ponovno izvoljeni največ za 3 (tri) zaporedne mandatne dobe. V nadzorni odbor je lahko izvoljen največ en delegat od vsake članice. Nadzorni odbor nadzoruje upravo Zveze ter spoštovanje zakonov, statuta in pravilnikov. Obravnava pritožbe izključenih članov in o njih odloča. Odloča tudi o sporih med člani in med organi Zveze.

ART. 13 – IL COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri, eletti tra i delegati, che durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti per un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi. Nel Collegio può essere eletto un solo delegato per ogni associata. Il Collegio dei Sindaci ha la funzione di controllo sull’amministrazione dell’Unione e sull’osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti. Esamina il ricorso dei soci espulsi e decide in merito. Decide anche sulle controversie tra i soci e tra gli organi dell’Unione.

 
14. ČLEN – PREMOŽENJE

Premoženje Zveze sestavljajo:

 1. a)  članarine in prispevki članov, vključno z vpisninami za razne dejavnosti;

 2. b)  darovi, podpore, razne zapuščine, dediščine, tako s strani članov kot nečlanov;

 3. c)  podpore javnih in zasebnih ustanov;

 4. d)  prihodki od storitev, ki jih določajo razni dogovori in pobude za pospeševanje

  ponovno naloženi v institucionalne dejavnosti Zveze ter v one, ki so z njimi neposredno vezane;

  1. g)  premičnine in nepremičnine Zveze;

  2. h)  vsak drugi prihodek, ki lahko poveča društveni dohodek in je v skladu s cilji

   Zveze.

  V času obstoja Zveze se dobički, preostanki, fondi, rezerve ali kapitali ne smejo v nobenem primeru porazdeliti med člane, tudi v posrednih oblikah ne, razen v primerih, ko zakon določa drugače.

  samovzdrževanja;

 5. e)  prihodki uslug in dobrin v korist članov in

  nečlanov tudi z gospodarskimi dejavnostmi komercialne narave, ki so opravljene občasno, v pomožni in podporni obliki, in so namenjene doseganju institucionalnih ciljev;

 6. f)  prihranki od prireditev, ki bodo vsekakor

ART. 14 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Unione è costituito da:

 1. a)  quote associative e contributi associati nonché dalle quote d’iscrizione alle diverse iniziative;

 2. b)  donazioni, erogazioni, lasciti diversi, eredità, proventi da soci e non;

 3. c)  sovvenzioni da parte di enti pubblici e privati;

 4. d)  entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati e da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

 5. e)  proventi delle cessioni di servizi e beni agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera occasionale, ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

  f) dagli avanzi di gestione derivanti dalle

  manifestazioni che saranno comunque nuovamente investiti nelle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle direttamente connesse;

  g) beni mobili ed immobili strumentali di proprietà dell’Unione;

  h) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale e che sia compatibile con le finalità dell’Unione.

  Durante la vita dell’Unione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 
15. ČLEN – RAZPUST

O razpustu Zveze odloča izredni občni zbor na predlog upravnega odbora s prisotnostjo vsaj štirih petin (4/5) članic in s privoljenjem vsaj štirih petin (4/5) prisotnih delegatov.

Ob razpustu Zveze Izredni občni zbor imenuje stečajne upravitelje in jim določi pristojnosti. Premoženje Zveze bo prenešeno na drugo slovensko ustanovo s sorodnimi cilji ali v splošno družbeno korist.

ART. 15 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Unione è deliberato dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, con la presenza di almeno 4/5 (quattro quinti) delle associate e con il voto favorevole 4/5 (quattro quinti) dei delegati presenti.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina i liquidatori e ne fissa i poteri. Il patrimonio dell’Unione dovrà essere devoluto ad altro Ente od Unione slovena con analoghe finalità od ai fini di pubblica utilità.

 
16. ČLEN – PREHODNE NORME

V zvezi z vsem, česar ne določajo ta statut in morebitni notranji pravilniki, veljajo obstoječi zakonski predpisi.

Odobren na izrednem občnem zboru dne 21. junija 2017

 

ART. 16 – NORME TRANSITORIE

Per quanto non previsto dal presente statuto o dagli eventuali regolamenti interni, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Approvato dall’assemblea generale straordinaria in data 21 Giugno 2017

Predsednik

Marco Braini

Presidente

Marco Braini