Namen svetovalnice je uveljavljanje jezikovnih pravic slovenske manjšine v Italiji na osnovi obstoječe zakonodaje
  • Zaščitni zakon štev. 38/2001
  • Zakonodaja Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine
  • Okvirna konvencija Sveta Evrope
  • Druga državna in mednarodna določila
Ni namen svetovalnice
  • Pridobivanje novih jezikovnih pravic
  • Uveljavljanje zakonskih določil, ki niso neposredno vezane na jezik
info@zajezik.eu
My Agile Privacy
This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate.
Scroll to Top